پایداری سازگار ب [..]

تاریخچه شرکت ما بیش از پنج نسل، قدمت در سبزی دارد‫. تماس ما با طبیعت ما را برای انجام هر کاری در رابطه با محیط اطراف خود حساس کرده است‫.

طبیعت که خود بهترین معلم برای پایداری محیط زیست و زیبایی مباشد گواهی بر پیشینه ماست‫. به همین خاطر طبیعت است که برای ما ایجاد تصور کرده و ما آنرا در محل زندگی شما طراحی میکنیم که اثرات زیست محیطی آن تقریبا صفر است‫. بهره برداری از انرژی خورشید با جهت گیری مناسب نور نسبت به سازه ها‫.

استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی جهت تصفیه و بازیافت آب، گیاهان، ارائه خدمات و شبکه توزیع مناسب‫.

راههای نو آورانه در تفکرات که در آن سالها تجربه نیز نهفته است،‫ منجر به طبقه بندی بهره وری در محل، کاهش هزینه ها و مصرف و همچنین کنترل ورود مواد مضر به هوا میشود‫.

 

Share on