این بخش نقشی بنیادین بر جهت خلق ، طراحی و فناوری دارد‫.

جهت برآورد شرایط موجود لازم است که عکاسی های لازم قبل از شروع انجام شود‫.

این بخش همیشه شامل تحلیل فلور و مدل معماری بومی بوده و همچنین مواد استفاده شده و رنگهای سنتی مورد بررسی قرار میگیرد‫.

در موارد پیچیده همچون آب و هوای غیر معمول، موقعیت منطقه و ریخت شناسی منطقه این مرحله بصورت زیر انجام میشود ‫:

بررسی زیست محیطی ‫( مشخصات آب و هوایی، میزان بارش و باد، مقدار رطوبت، بررسی منابع احتمالی آلودگی، احیا زمین مورد نیاز، وضعیت سلامت بام ها‫)

تصاویر ماهواره ای ریخت شناسی در صورت نیاز‫.

Share on