این مرحله اولین بخش برای تحقق رویای شماست‫.

از اطلاعات بدست آمده در مرحله بازرسی مرحله طراحی مطابق با حد پیچیدگی و بزرگی با شبیه سازی های مجازی و نقشه های عمومی و انیمیشن ها آغاز میشود‫.

در شبیه سازی نقاط مهم پروژه بصورت قبل و بعد نمایش داده میشود و با نمایش آن در شب تکمیل میشود‫. بدین طریق تمامی عوامل اجرایی ، حجم ها، اشکال و تمامی اینها دقیقا در انتهای پروژه دیده خواهد شد‫.

 

نقشه های عمومی خطوطی که مشخص کننده پرسپکتیو و نقاط مهمی است که کل منطقه را در بر میگیرد‫.

این نقشه ها نشان دهنده محیط اطراف ساختمان هستند که معرف استفاده از فضاهای داخلی و خارجی در ارتباط با تحرکات روزانه و مطابق با هنر فنگشویی میباشند‫.

فلسفه ای که هوشمندانه به شما لذت بردن از نور خورشید و نورهای دیگر را در طول روز نشان میدهد‫.

پرسپکتیو و انیمیشن سه بعدی متشکل از تکمیل بخش فنی طراحی ابزاریست ضروری برای خریداران جهت درک طراحی از لحاظ بازاریابی و ارتباطات است

لیست ملزومات و بودجه بندی باعث ارزیابی اولیه هزینه ها در مدلهای مختلف میشود که این لیست با همکاری دو طرف و بودجه در نظر گرفته شده نتظیم میشود‫.

Share on