ما بر حسب احتیاج مشتریان و با انعطاف پذیری در تقسیم کارها بصورت مستقیم کار کرده و در موارد زیر ایفای نقش میکنیم ‫:

 

مشاوره ‫: حمایت از مشتریان در فازهای مختلف اجرایی و سازماندهی در محل اجرای طرح از ابتدای طراحی تا پایان کار‫.

پیمانکار عمومی ‫: به معنای مدیریت و سازماندهی کل پروژه و استفاده از شبکه بزرگ شرکتهای بین المللی همکار که بالغ بر ۲۷۰ شرکت میباشند که تمامی آنها در کار خود نوآور، خبره و با کیفیت هستند‫.

Share on