زمانی که طراحی اولیه مورد تایید قرار گرفت زمان آن فرا میرسد که وارد جزئیات دقیقتری در طراحی شویم‫.

در این مرحله وارد تعریفات معماری و نماد های مهندسی، تعیین مبلمان و تکمیل طراحی داخلی، مطالعه در مورد نحوه تقسیم گیاهان در داخل و خارج از خانه، گذرگاهها و سنگفرشها، انتخاب اجزای تشکیل دهنده نمای خارجی میشویم‫.

این طراحی با لیست کاملی از تمامی اجزا و مقدار آنها تکمیل میشود‫.

Share on