آمازون ۵۰۱ - محیط زیست

بزرگترین پروژه احیای جنگل در جهان

بعد از گذشت ۵۰۰ سال از کشف آمریکا جیانفرانکو پاگرا که به دلیل اهمیت به مسا‫ئل اجتماعی و زیست محیطی شناخته شده است، با همکاری کشیش روحانی جیانی مومتی اقدام به ایجاد پر‫وژه ای چند منظوره کردند. پروژه عظیم احیای جنگلهای آمازون ۵۰۱  که بدلیل سازگاری با محیط زیست و چرخه تولید پایدار تاثیر گسترده اجتماعی به همراه داشت‫.

 

پروژه آمازون ۵۰۱

پروژه ای خاص جهت کاهش آلودگی دی اکسید کربن

کربن کردیت ها دارای بازار بین المللی خاص خود میباشند که با مشوق های اقتصادی جهت کاهش گازهای گل خانه ای و جبران دی اکسید کربن با مقیاس تن ها از دی اکسید کربن مشغول بکار میباشند‫.

بیکرانی برزیل به همراه جنگلهای بارانی آن که بیش از نیمی از کشور را در بر میگیرد و همچنین اکو سیستمی وسیع، پیچیده ..
تماس یک شرکت حفاری با پاگرا جهت احیا ۵۰۰۰۰ هکتار از جنگل های بارای باعث پیدایش پروژه آمازون ۵۰۱ شد‫. چالشی بزرگ ..
شرکت سالبارد نروژ واقع در مجموعه جزایر سالبارد ‫: شرکتی که محل نگهداری هزاران دانه از اقسا نقاط جهان میباشد‫. ..
سپس این مخلوط بصورت مکانیکی از طریق آب پاشی که عمدتا بوسیله هلیکوپترها انجام شد در منطقه توزیع شد‫. این کار باعث ..
  •  

Share on