تماس یک شرکت حفاری با پاگرا جهت احیا ۵۰۰۰۰ هکتار از جنگل های بارای باعث پیدایش پروژه آمازون ۵۰۱ شد‫. چالشی بزرگ با تمامی متخصصان و افراد قابل اعتماد که آنرا بعهده گرفتند‫. پروژه ای که مستلزم تحقیقاتی عمیق از محیط مورد نظر بهمراه تکن‫ولوژی پیچیده و ابزار لازم بود. قدم اول داشتن تحلیل از شرایط موجود بود ‫: مشخصات شیمیایی خاک، تحقیقات عمیق در مورد گیاه نامه و جانورنامه و شرایط آب و هوای محلی‫. مجموعه ای از اطلاعات ضروری جهت درک شرایط آب و هوایی منطقه و ارزیابی دقیق که چه گیاهانی اعم از درختان بلند تا علف های هرز جهت احیا این جنگلها مورد نیاز است‫.

Share on