بیکرانی برزیل به همراه جنگلهای بارانی آن که بیش از نیمی از کشور را در بر میگیرد و همچنین اکو سیستمی وسیع، پیچیده و متنوع بهمراه صفی شگفت انگیز از حیوانات و تنوع زیست محیطی توعم میباشد‫. جنگلهایی که نام آمازون را دارند و جنگجویان افسانه ای خانمی که از طرف خداوندگار جنگها نازل شده اند، و در همین جا بود که کاشف و فاتحی بنام فرانچسکو دی اورلانا این قبیله زنان جنگجو را دیده و یا به گفته برخی شنیده و باعث شد نام کشف بزرگ خود را رودخانه آمازون بگذارد‫.

برزیل قیم میراث عظیمی از بشریت است که نقش حیاتی در بقای سیاره ما زمین دارد‫. در قلب این منطقه طویل ترین رودخانه جهان جاریست‫ که بهمراه شاخه های آن همچنین بزرگترین سیستم هیدروگرافیک از لحاظ مقدار آبگیری و حجم آب در جهان میباشد.

 این منطقه با تهدیدی بزرگ روبروست و آن قطع ظالمانه درختان جنگلی است‫. در اینجا در پای جنگلهای قدیم به مزارع تبدیل شده و شرکتهای معدنی بطور مداوم در حال اکتشاف نفت و معادن میباشند‫. اما حداقل شرکتهای حفاری بصورت رسمی از صدمه زدن به محیط زیست منع شده اند‫.

Share on