شرکت سالبارد نروژ واقع در مجموعه جزایر سالبارد ‫: شرکتی که محل نگهداری هزاران دانه از اقسا نقاط جهان میباشد‫. تمامی بزر ها در دمای ثابت ‫-۱۸ درجه سلسیوس جهت تضمین بقای آنها نگهداری میشوند‫. بنابراین در اینجا بانکی از بزر ‫و همچنین آزمایشگاهی فوق تخصصی جهت تشخیص زمان دقیق جوانه زنی ایجاد شد‫. سپس بذرهای انتخاب شده در مخلوطی زیست محیطی از آب و کودهای طبیعی جهت جوانه زنی همزمان تعدادی از گونه ها غوطه ور شدند‫. ترکیب این مخلوط بر حسب احتیاجات پروژه در زمانهای مختلف و همچنین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و آب و هوای منطقه متغیر بود‫.

Share on