در این بخش بیشتر به تعریف جزئیات پرداخته میشود که راهنما و تضمین کننده نتیجه کار میباشد‫. تمامی اطلاعات ساختمانی مربوط به نقشه های طراحی یا زینتی که در طراحی دیده شده کاملا با جزئیات تعریف میشود تا تکنسینها، صنعتگران و سازندگان را جهت اجرای عالی آن کمک کند‫.

Share on