بیوتکنولوژی سازگار بامحیط زیست

        از بدو تاسیس پاگرا حفاظت از محیط زیست یکی از اصول این شرکت تا کنون بوده است و حتی قبل از بحران های زیست محیطی این مسئله در راس امور قرار داشت‫. این تعهد برای ما هم برای اماکن عمومی و نیز خصوصی برنامه ریزی و درک ایجاد و گسترش فضای سبز و همچنین تاثیر آن بر محیط زیست میباشد‫. در همین راستا حفظ پر‫وژه های خاص، حساسیت در حمایت از پروژه های بین المللی جهت ارائه راه حلهای واقعی برای پیمان کیوتو بصورت پروژه نگر و دور اندیش در پروژه های همانند Green Imprinting  صورت گرفته است. ما اعتقاد داریم که امروز با تعهدی اخلاقی به شدت کار کنیم تا جهانی سبز برای آیندگان بجا بگذاریم.

                        ‫

                        ‫فرآیند طبیعی که تکنولوژی مدرن میتواند آنرا در ۳ مرحله تسریع و نهایی کند.

                     بررسی از راه دور

                        بازیابی محیط زیست و پروژه های احیای جنگلهای سوخته شده و مناطق جنگل زده

                        احیای محیط زیست و ترمیم اثرات معادن در محل معدن و مناطق حاشیه ای آن

                       

A thorough examination of the area, by means of a chemical analysis of the composition of the soil and water, together with a study of autochthonous vegetation and an analysis of the distinctive weather ..
A Seed Bank, usually arranged on site, supports the research laboratory, which is specialized in the examination and propagation of plant species and in the study of germination times.  Indeed, ..
This is the operational phase.  It starts with the preparation of the compounds: a sort of plant "jam", composed of autochthonous seeds, pioneer specimens, water and natural additives, which provide ..
  •  

Share on