طراحان سبز - آموزش های حرفه ای

طراحان سبز ‫: تخصصی که تقاضا برای آن رو به افزایش است

دوره ای جهت تبدیل شدن به تکنسینی برای نظارت و مدیریت زمینها و محیط زیست و یا به عبارتی طراح سبز به معنای تربیت افرادی با توانایی تعامل با معماران و شهرسازان و شخصی که توانایی نقشه کشی، طراحی و بازنگری شهرها و ابر شهرها را از طریق تجسم نقشه کلی داراست‫.

بعلاوه آنها دانش گونه های درختان، تکنولوژی آبیاری، مواد غیر آلاینده و محدودیت های عملکردی در طراحی محیط زیست را خواهند آموخت‫.

در پایان این دوره افراد قادر به طراحی تمامی ساختار فضای سبز ‫(اعم از پارکها و باغها و ترمیم مناطق غیر قابل استفاده‫) ترجمه الزامات عملکردی و زیبایی شناسی از نقشه ها و زیر ساختها به راه حلهایی با چشم انداز علمی میباشند‫.

برای ورود به این دوره ها داشتن دیپلم درجه سه اروپا و یا پایان دوره متوسطه الزامیست‫.

که سپس به نسبت میزان انگیزه و تجربه کاری در مصاحبه ای انتخاب میشوند‫.

مدیران سبز ‫: تخصصی جدید دوره تخصصی جدیدی که دو سال بطول میانجامد‫.

در برشیا صورت گرفته است تا افراد حرفه ای را در این دوره بین المللی جدید که بسیار به آن احتیاج است عرضه نماید‫. delle Belle Arti Santa Giulia این دوره با همکاری آکادمی

Share on