خیابان ۴۲ نیویورک

قرارداد ها

2 از 22 فضاهای عمومی و شهربازی ها
 
پروژه ما دستیابی به مسیری سبز در امتداد خیابان ۴۲ام بود، جایی که مردم دقایقی را در سکوت و آرامش سپری کنند دقیقا زمانی که شما از خیابان منهتن از شمال به جنوب حرکت میکنید تا به محل کار خود یا مراکز خرید برسید. سبزی اصلی ترین قصد این منظره میباشد که به رنگهای قرمز، سفید و آبی که نشان دهنده رنگهای پرچم آمریکاست تغییر میکندShare on